28
msg life SlovakiaOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste sa rozhodli reagovať na konkrétnu pracovnú ponuku, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti msg life Slovakia s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 800 780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Odoslaním všetkých príloh (životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, atď.) beriete ako dotknutá osoba na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu týchto doručených podkladov na účel realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa u neho uchádzate. Takéto spracúvanie bude realizované po obdobie troch mesiacov po skončení konkrétneho výberového konania.

Odoslaním tohto súhlasu ďalej ako dotknutá osoba udeľujete prevádzkovateľovi výslovný dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v priložených prílohách (životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, atď.) doplnených o prípadné poznámky z výberového konania na účel uloženia do databázy vhodných uchádzačov o zamestnanie pre ďalšie výberové konania na pracovné pozície u prevádzkovateľa. Súhlas poskytujete na obdobie 24 mesiacov. Databáza uchádzačov je uložená na serveri v Slovenskej republike, ktorý prevádzkuje sprostredkovateľ – spoločnosť msg life central europe gmbh, so sídlom Elsenheimerstraße 65, 80687 München, Nemecká spolková republika.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na emailovej adrese jobs.sk@msg-life.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Rovnakým spôsobom môžete žiadať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a podať námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platným právom.

Prevádzkovateľ informuje uchádzača o zamestnanie ako dotknutú osobu o nasledovnom:

  1. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym príjemcom a taktiež nezamýšľame prenos osobných údajov do tretej krajiny,
  2. máte právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom,
  3. máte právo vedieť, na aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  4. máte právo vedieť, ktoré Vaše osobné údaje alebo ich kategórie sú spracúvané,
  5. máte právo vedieť dobu uchovávania Vašich osobných údajov,
  6. máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie ich spracúvania a tiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  7. máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – príslušnému úradu na ochranu osobných údajov,
  8. pokiaľ je to technicky možné, máte právo na priamy prenos Vašich osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi,
  9. máte právo na to, aby Vám prevádzkovateľ oznámil porušenie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pre Vás mohlo byť vysoko rizikové.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.